About
  Work
           
 
 
 
EDUCATION
วิทยากร ให้ความรู้ การเผยแพร่ผลงาน การเรียนการสอน
 
 
 
46. บรรยายการผลิต Animation stop motion และ เวิร์คช็อปการผลิตคลิปวีดีโ อ ให้กับ นิสิตศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 23 เมษายน 2561
 
 
 
 
45. นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานปริญญานิพนธ์ สื่อแอนิเมชั่น stop motion 2 เมษายน 2561
ผลงานนักศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=dvPA673J6kY
ผลงานนักศึกษา http://plearn.io/garudavsnaga/
 
 
 
 
44. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขออนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานศิลปนิพนธ์ สตอปโมชั่น 14 มีนาคม 2561

 
 
 
 
43. บรรยายการผลิต Animation stop motion และ การผลิตคลิปวีดีโอ ให้กับ นิสิตศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (วิชาภาพประกอบ) 19 เมษายน 2560
 
 
 
 
42. ให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์ สื่อสต้อปโมชั่น ให้กับ น.ศ.มีเดียการแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี 11 มกราคม 2560
 
 
 
 
41. ให้ข้อมูล ประวัติและการสร้างสรรค์แอนิเมชั่น ประกอบรายงานของ น.ศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) 10 มกราคม 2559
 
 
 
 
40. เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบปริญญานิพนธ์ สื่อสต้อปโมชั่น ให้กับ นักศึกษามีเดียการแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี 30 สิงหาคม 2559
 
 
 
 
39. นักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานศิลปนิพนธ์ Stop Motion เมษายน 2559
 
 
 
 

38. ให้สัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องแนวคิดและการทำงานสายแอนิเมชั่น 20 พฤษภาคม 2559
 
 
 
 
37. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานปริญญานิพนธ์ (ด้าน Stop Motion) 14 พฤษภาคม 2559
 
 
 
 
36. บรรยายการผลิต Animation stop motion และ การผลิตคลิปวีดีโอ ให้กับ นิสิตศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (วิชาภาพประกอบ) 20 เมษายน 2559
 
 
 
 
35. ตัดสินงานประกวดปั้น ณ ศูนย์ศิลปะสามมิติเคลย์เวิร์ค 22 สิงหาคม 2558
 
 
 
 
35. บรรยาย การผลิต Animation stop motion ให้กับ นิสิตภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เมษายน 2558
 
 
 
 
34. บรรยายการผลิต animation stop motion ให้กับรุ่นน้อง Art Ed มศว 18 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
33. วิทยากรในงาน Kids Day 2 Stop-motion WorkShop จัดโดย the monk studio17 มกราคม 2557
 
 
 
 
32. วิทยากรเสวนาและอภิปราย หัวข้อ ความภูมิใจของศิษย์และบัณฑิต มศว ให้กับนิสิตปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 24 สิงหาคม 2557
 
 
 
 
31. นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบผลงานปริญญานิพนธ์ ภาพยนตร์ stop motion 30 เมษายน 2557
 
 
 
30. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานปริญญานิพนธ์ ภาพยนตร์ stop motion
ในวันที่ 17 มีนาคม 2557
 
 
 
29. บรรยายเรื่องการผลิต Animation stop motion ให้กับ นิสิตภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
28. นิสิตภาควิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน การผลิตแอนิเมชั่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 
 
 
 
27. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ เรื่อง แอนิเมชั่นดินน้ำมัน จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย 14 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย กทม
 
 
 
คลิกชมผลงานนักเรียนและบรรยากาศการสอน
 
26.บรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อการบ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 
 
 
 
25.บรรยายการผลิตแอนิเมชั่น stop motion และ การเขียนสตอรี่บอร์ดบน iPad ด้วย ปากกา adonit jot touch
ณ มหาลัยราชภัฏธนบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
 
 
24. บรรยายและเวิร์คช็อป การผลิตแอนิเมชั่น stop motion ตามคำเชิญของโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 4กุมภาพันธ์ 2556 (ครั้งที่ 2)
 
 
 
คลิกชมผลงานนักเรียนและบรรยากาศการสอน
( ขอบคุณวีดีโอจากกลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติ )
23. Dogfilm Studio อบรมแอนิเมชั่นดินน้ำมัน ร่วมกับ The Monk Studio วันที่ 20 ตุลาคม 2555
 
 
 
 
22. บรรยายการผลิตแอนิเมชั่น ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 22-23 มีนาคม 2555
 
 
 
 
21. วิทยากร อบร มAnimation Stop-Motion โครงการ Siew 2012 (Student Idea Workshop 2012)
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
20. วิทยากรบรรยายแอนิเมชั่น ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 มกราคม 2555
 
 
 
 
19. วิทยากรบรรยายเรื่องแอนิเมชั่นดินน้ำมัน ตามคำเชิญของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 19 มกราคม 2555
 
 
 
 
18. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแอนิเมชั่นครูกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ. โรงเรียนการเคหะท่าทราย วันที่ 30 มกราคม 2554
 
 
 
 
17. โรงเรียนอัสสัมชัญ(มัธยม) เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแอนิเมชั่น และร่วมตัดสิน
การประกวดวาดภาพประจำปี วันที่ 21 มกราคม 2554
 
 
 
 
16. แสดงงานแอนิเมชั่นหอศิลป์ กทม. 19 กรกฎาคม 2552
 
 
 
 
15. วิทยากรอบรมแอนิเมชั่น ตามคำเชิญของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 2552
 
 
 
 
14. ร่วมแสดงผลงานแอนิเมชั่น ในงานนิทรรศการปฏิบัติการครูศิลปะ
 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระ 40 ปี ศิลปศึกษา 2551
 
 
 
 

13. วิทยากร อบรมแอนิเมชั่น 14  ธันวาคม 2551 ณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว          ( สาธิตประถม )

 
 
 
 
12. วิทยากร ในงาน 40 ปี กระแสศิลปศึกษา 21 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 

11. วิทยากรให้ความรู้แก่ ครู Innovative Teachers เพื่อไปแข่งขัน นวัตกรรมการสอน ณ ประเทศเวียดนาม 27 กุมภาพันธ์ 2551

 
 
 
 
 

10. กรรมการตัดสินผลงานครูในโครงการ Innovative Teachers Leadership Award 2008
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันนวัตกรรมการสอนที่ เวียดนาม 23-24 กุมภาพันธ์ 2551

 
 
 
 

9. วิทยากร ในวันครูศิลปะบรรยายพิเศษ เรื่องวิกฤตและโอกาสของศิลปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

    
 
8. วิทยากรงานชุมนุมยุวกาชาด ครั้งที่ 7 บรรยายเรื่องการผลิตแอนิเมชั่น 19 – 23 พฤศจิกายน 2550
 
 
 
 

7. แสดงผลงานและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสอนแอนิเมชั่น ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย
ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี  2 พฤศจิกายน 2550

 
 
 
 
6. แสดงผลงานการสอนแอนิเมชั่นที่ประเทศฟินแลนด์ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ
เรื่องนวัตกรรมการสอนแห่งอนาคต 27 – 31 ตุลาคม 2550
 
 
 
 

5. ไปแสดงงานการสอนแอนิเมชั่นในโครงการ Innovative Teachers Leadership Award 2006ที่ประเทศ กัมพูชา เมือง เสียมเรียบ  27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2007

 
 
 
 
4. วิทยากรบรรยายเรื่อง การสอนแอนิเมชั่น e – learning โครงการ Microsoft It Your Challenge 2007 23 - 25 ตุลาคม 2550
ณ ค่ายลูกเสือ เซนคาร์เบียน
 
 
 

3. แสดงผลงานการสอนแอนิเมชั่น นิทรรศการ เกี่ยวกับการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น ในงานวันประชุมครูเขตจอมทอง วันที่ 11 กรกฎาคม 2550

 
 
 
 
2.แสดงผลงานและเป็นวิทยากร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550
( ภาคกลางและภาคตะวันออก ) โดยให้ความรู้ประชาชนและครูผู้สอ  ณ จังหวัดชลบุรี 31 กรกฎาคม 2550 ตามคำเชิญของ สพฐ
 
 
 
    1. จัดนิทรรศการในงานคนเก่งไทยแกร่ง ที่เมืองทองธานี 4-6 พฤศจิกายน 2548
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลโดย  dogfilm     Update 19 ตุลาคม 2556
ดต่อพวกเราได้ที่ Studio Dogfilm    Web site www.dogfilmstudio.com    Email: dogfilmthailand@hotmail.com  โทร 0896803069