About
 Award 
  Work
           
 
การศึกษาดูงานศิลปะ-วัฒนธรรม Study Visit
เพื่อพัฒนาผลงาน
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม-อารยธรรมโรมันและศิลปะสมัยเรเนซองส์ ณ ประเทศอิตาลี

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ครั้งที่ 2

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม-อารยธรรมจีน ณ กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว ประเทศจีน

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม-อารยธรรมเกาหลี ณ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ( ครั้งที่ 2 )

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศิลปะและแอนิเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศิลปะและแอนิเมชั่น ณ ประเทศเกาหลีใต้
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรรม ณ ประเทศเวียดนาม (ภาคกลาง ครั้งที่2 )

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรรม ณ เมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรรม ณ เขตปกครองพิเศษ ฮองกง มาเก้า เซินเจิ้น ประเทศจีน
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรรม ณ ประเทศ อินโดนีเซีย
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานวัฒนธรรรมและธรรมชาติ ณ เกรตแบร์ริเออร์รีฟ Great Barrier Reef รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ ประเทศออสเตรเลีย
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ เกาะบาหลี

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ครั้งที่ 1

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรรม และ การท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรรม ณ ประเทศเวียดนามตอนกลาง

 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศิลปะนวัตกรรมและการสอน ที่ ประเทศฟินแลนด์ สแกนดิเนเวีย
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรรม และ นวัตกรรมการสอน ณ ประเทศกัมพูชา (ครั้งที่ 2 )

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรรม ณ ประเทศพม่า

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรรม ณ ประเทศลาวตอนกลางและตอนใต้

 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรรมและการสอน ณ ประเทศจีน

 
 
 
 
ข้อมูลโดย dogfilm
www.dogfilmstudio.com