About
 Award 
  Work
           
 
 
??


รวมผลงานผลงานกลุ่มนักศึกษาแอนิเมชั่น dogfilm kid

**รับชมคลิกที่ภาพ**       

One Health
ปี56

learnig space
ปี57
       heart and drug ปี53 (dogfilmkid)ภัยเงีย บี53(dogfilmkid)Greennut
ปี56

     

Give ปี 52
(dogfilmkid)

family_man
ปี 52 (dogfilmkid)

my mom ปี52
(dogfilmkid)

Human and wate ปี52 (dogfilmkid)

the old ปี52
(dogfilmkid)

 

MV green ปี52
please
(dogfilmkid)

Mr Bigman ปี51
(dogfilm kid)


phoneone ปี51
(dogfilmkid)

I AM ปี51
(dogfilm kid )

พ่อผู้ปกป้อง ปี51
(dogfilmkid)ครอบครัวของ
ฉันและแปรงสีฝันของน้อง ปี51
(dogfilmkid)ความเพียร ปี51
(dogfilmkid)

HappMan ปี50
(dogfilmkid)
ในหลวงของฉัน
ปี50
(dogfilmkid)Majical ปี50
(dogfilm kid)

 ChildrenWorld
ปี 50
(dogfilm kid)ศาลปกคลอง ปี49
(dogfilm kid)

 

 

 

ผลงานกลุ่มนักศึกษาแอนิเมชั่น dogfilm kid
น้องใหม่่ของ Studio Dogfilmติดตาย ปี 49
(dogfilm kid)ยาเสพติด
3 แคมเปญ ปี49
(dogfilm kid)วัฎจักร ปี49
(dogfilm kid )

 

 

 

ข้อมูลโดย Dogfilm           www.DogfilmStudio.com